You are here : News Member Area : Register | Login
Module Load Warning One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.
News

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, March 19, 2009
ไทยเตรียมยึดตลาด PSP (กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในระดับบุคคล) ปักธงซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาดโลก
:: 3393 Views :: News
 

ไทยเตรียมยึดตลาด PSP (กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในระดับบุคคล) ปักธงซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาดโลก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชู PSP (Personal Software Process หรือ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในระดับบุคคล) เป็นอาวุธหลักในการปักธงซอฟต์แวร์ไทยสู่เวทีโลก เผยเป็นมาตรฐานใหม่ที่กำลังเนื้อหอม ซอฟต์แวร์พาร์ครุกหนัก เร่งสร้างคนรองรับ

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ - ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ได้จัดงานแถลงข่าว “ปักธงซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาดโลกด้วย Personal Software Process (PSP)” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้นำการแถลงข่าว พร้อมด้วย ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร (บุคคลที่ 1 ด้านขวามือจากภาพ) และนายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บุคคลที่ 1 ด้านซ้ายมือจากภาพ) ร่วมแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนจำนวนมากที่มาร่วมจัดทำข่าว


ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า จากการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจซอฟต์แวร์ของประเทศด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ไอทีภายในประเทศให้สูงขึ้น ขณะเดียวกันปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทั้งคุณภาพและปริมาณกลายเป็นเรื่องสำคัญ แต่ขณะเดียวกันก็กำลังกลายเป็นโอกาสสำคัญของไทยที่จะทำให้ปักธงซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาดโลกได้ โดยชูเรื่องการสร้างคนด้วยมาตรฐานใหม่

บทบาทของกระทรวงวิทย์ฯ ผ่านซอฟต์แวร์พาร์ค จึงได้วางแผนสนับสนุนแผนปักธงซอฟต์แวร์ไทยในตลาดโลกด้วยมาตรฐาน Personal Software Process (PSP) มาเป็นยุทธศาสตร์ที่จะนำมาตรฐานโลกทางด้านซอฟต์แวร์มาสร้างรายได้ให้กับประเทศ หลังจากที่ได้ส่งเสริมกระบวนการ PSP ให้เกิดขึ้นแล้ว กระทรวงวิทย์ฯจะมุ่งเน้นผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการรับงานจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนให้เกิดการลงทุนทางด้านธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศในระยะยาว

ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เปิดเผยว่า โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยสู่มาตรฐานสากล (Personal Software Process Initiative) เพื่อสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีวินัย ทักษะ และความรู้ในด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในระดับบุคคล หรือ Personal Software Process (PSP) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาโดยสถาบัน SEI ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ซอฟต์แวร์พาร์คจะใช้ในการปักธงธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยเข้าสู่ระดับโลก

ปัจจุบัน Certified PSP Developer เป็นประกาศนียบัตรระดับบุคคลที่รับรองโดย SEI (Software Engineering Institute จาก มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีเพียง 333 คนจากทั่วโลกที่ผ่านมาตรฐานนี้ และแต่ละประเทศกำลังมีแผนที่จะขยายบุคลากรในส่วนนี้เพิ่ม

โดยในปีนี้ซอฟต์แวร์พาร์คจะสร้าง Certified PSP Developer หรือผู้ที่ผ่านใบรับรอง PSP จำนวน 100 คน และในปีถัดไปจะสร้างผู้ที่ผ่านการสอบเพื่อเป็น Authorized PSP Instructor หรือผู้สอน PSP ที่ได้รับการรับรองจาก SEI อย่างเป็นทางการจำนวน 20 คน ซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มากติดลำดับโลกได้ ซอฟต์แวร์พาร์คได้วางแผนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณดำเนินงานในปีแรก 8 ล้านบาท เป็นสัดส่วนภาครัฐ 75% และภาคเอกชน 25%

การสร้างบุคลากรทางด้าน PSP ของไทยเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลดีต่อประเทศไทยทั้งในแง่ของการสร้างคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีมาตรฐานมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 20% รวมถึงทำให้ต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศลดลง เกิดแรงจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้ซอฟต์แวร์ไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมากขึ้น และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดระดับโลกอีกด้วย

จากประสบการณ์การสร้างมาตรฐานซอฟต์แวร์ด้วยระบบ CMMI ที่ผ่านมาพบว่า การมีทั้งคนที่ผ่าน PSP จำนวนมาก และมี PSP Instructor จะทำให้มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากต่างประเทศสนใจเข้ามาฝึกอบรม PSP ในไทยและนำเข้า PSP Instructor ไปฝึกอบรมบุคลากรในประเทศของตนเองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์จาก จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ไต้หวัน เกาหลี ออสเตรเลีย ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ไทยเกิดรายได้จากส่วนนี้ตามมา

ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ทางซอฟต์แวร์พาร์คจะรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ มากกว่า 2 ปีขึ้นไป ที่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดีมากอย่างน้อย 1 ภาษา ที่สำคัญต้องมีความสามารถในการขยายองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ โดยให้สมัครมาในนามบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้คุณสมบัติของบริษัทที่สามารถส่งบุคคลเข้าร่วมโครงการฯ ได้ต้องเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จดทะเบียนนิติบุคคล มีคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51

ผู้สมัครที่ได้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรของหลักสูตร PSP Fundamental และ PSP Advance ตามที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามนั้นบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมเต็มจำนวนในอัตราค่าอบรมปกติ เมื่อผ่านการอบรมแล้วทางซอฟต์แวร์พาร์คจะให้ผู้สมัครได้รับสิทธิเข้ารับการติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Certified PSP Developer โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเมื่อสอบ Certified PSP Developer ผ่านแล้วผู้สมัครสามารถขอรับค่าสอบคืนเต็มจำนวนได้

การสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายนั้น ทางซอฟต์แวร์พาร์คแบ่งออกเป็นสองระดับคือ หากทางบริษัทซอฟต์แวร์จัดส่งบุคลากรตั้งแต่ 2 คน จะได้รับการสนับสนุนต่อคน 70% แต่หากจัดส่งเพียงคนเดียวจะได้รับการสนับสนุนเพียง 50% ซึ่งการสนับสนุนนี้จะจำกัดที่ปีแรกของโครงการเท่านั้น

บุคลากรที่ได้รับ Certified PSP Developer จะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรงและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ให้หยั่งรากลึก โดยเริ่มบ่มเพาะจิตสำนึกให้บุคลากรรู้จักวัดผล และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ รวมถึงมีขั้นตอน และวินัยในการทำงาน (Self-Awareness, Self-Improvement และ Self-Discipline) ซึ่งส่งผลให้องค์กรเติบโต เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ทำให้ช่วยเพิ่มตัวเลขผลตอบแทนทางด้านการลงทุนหรือ Return on Investment ให้องค์กร เนื่องจาก PSP จะช่วยให้บุคลากรใช้เวลาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น Certified PSP Developer ขององค์กรจะเป็นแรงบันดาลใจ และกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการผลิตซอฟต์แวร์ขององค์กร เพื่อต่อยอดในการประเมินวุฒิภาวะระดับองค์กรต่อไป เช่น CMMI เป็นต้น

ปัจจุบันซอฟต์แวร์พาร์คได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมและผ่านการสอบเพื่อเป็น SEI Authorized PSP Instructor อย่างเป็นทางการแล้ว
“ผลลัพธ์จากโครงการ PSP Initiative จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการปักธงเรื่องการสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีวุฒิภาวะสูง (People Maturity) และมีจำนวน Certified PSP Developer เป็นที่ 2 ของโลก เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของบุคลากรด้าน IT ของเราว่ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในเวทีโลกต่อไป” ดร. สุพัทธ์ กล่าว

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า ม.นเรศวรจัดเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่นำความรู้ด้าน PSP มาใช้ประกอบการสอน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเขียนซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐานทุกระบบ คือ PSP, TSP และ CMMI ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยกลายเป็นจุดศูนย์กลางในเขตภาคเหนือตอนล่างในการรองรับการสร้างคนด้านซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพป้อนให้กับตลาดทั้งในและนอกประเทศต่อไป โดยได้บรรจุเอาไว้ตั้งแต่ในหลักสูตรปริญญาตรี สามารถผลิตบุคลากรด้านนี้ปีละ 20 คน และในระดับปริญญาโท-เอก ในด้านการวิจัยขั้นสูงอีกปีละ 5 คน หลักสูตร PSP จะเป็นวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใน 2 ปีอีกด้วย โดยจะแทรก PSP ในการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี

นายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามาตรฐาน CMMI เพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องการเพิ่มผลิตผลในทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ครบถ้วน แต่ PSP จะเข้ามาเติมเต็มในเรื่องนี้ ทางศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุนพร้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนาคนสู่ระบบ PSP มากขึ้น เพราะมีผลต่อการนำเสนอแผนระดมทุนต่อนักลงทุนระยะยาวต่อไป

ที่มา:http://www.tmc.nstda.or.th/htmlweb/view_new.php?id_view=571
Copyright © 2008 Software Park Thailand. All rights reserved.