You are here : News Member Area : Register | Login
News

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, November 17, 2008
ไมโครซอฟท์ส่ง "Microsoft BizSpark" หนุนผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์
:: 1507 Views :: News
 

ไมโครซอฟท์ส่ง "Microsoft BizSpark" หนุนผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ (เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

มติชน ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน .. 2551 หน้า 18

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งโปรแกรม "Microsoft BizSpark" เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่ ตามแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย นำโดยขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่สามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจมุ่งสู่ความสำเร็จได้ โดยมอบสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เป็นเวลา 3 ปี พร้อมสนับสนุนทางเทคนิคและหาช่องทางการตลาดเสริม

นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ไมโครซอฟท์ตระหนักดีว่าการจะส่งเสริมผลักดันให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ยังคงเติบโตต่อเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาตินั้น นักพัฒนาและผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศคือกำลังสำคัญที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆออกสู่ตลาดโลก ทุกฝ่ายจึงต้องหาแนวทางที่จะสนับสนุนแลเพิ่มศักยภาพของนักพัฒนาและผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศให้มากที่สุด

ทั้งนี้ Microsoft BizSpark มีเป้าหมายหลัก คือส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่ได้รับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมจนนำไปสู่ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศไอทีไทยอย่างยั่งยืนโดยจะสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่ หรือ startup ใน 3 ด้าน คือ สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าถึงได้ง่ายการสนับสนุนจาก network partner ซึ่งเป็นนักลงทุนองค์กรขนาดใหญ่ และโฮสติ้งเซอร์วิสที่มีอยู่ทั่วโลกและโอกาสด้านเงินทุนจากผู้สนับสนุน หรือ venture capital

โดยไมโครซอฟท์คาดว่าจะมีผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่ของไทยสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Microsoft BizSpark ประมาณ 100 บริษัท ในปีแรก สำหรับมูลค่าการให้การสนับสนุนจากไมโครซอฟท์ ภายใต้โครงการ Microsoft BizSpark นั้นอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านบาท ต่อผู้ประกอบการ 1 ราย ต่อปีซึ่งไมโครซอฟท์หวังว่าเมื่อผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่ที่เข้าร่วมโปรแกรมฯได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมทั้งจากไมโครซอฟท์เองและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์คและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ ATSI แล้ว จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จและเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยก้าวสู่ตลาดโลกต่อไป

ผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Microsoft BizSpark ต้องเป็นบริษัทที่ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี และมีรายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปีดูเกณฑ์การสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.microsoft.com/thailand/bizspark

ABAC HP IBM Microsoft ThomsonReuters SoftwarePark TMC สวทช. CDPIOCopyright © 2008 Software Park Thailand. All rights reserved.