You are here : News Member Area : Register | Login
News

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, December 25, 2008
การเมืองวุ่น...ป่วนซอฟต์แวร์ไทยเดี้ยง
:: 1460 Views :: News
 

การเมืองวุ่น...ป่วนซอฟต์แวร์ไทยเดี้ยง

 

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551

 

          จากการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยปี 2551 โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ในรอบปี 2551 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สังคมโลกจับจ้องไปกับเหตุการณ์สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ และคาดเดาถึงผลกระทบที่เกิดกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทยในหลายๆ ด้าน

          ในส่วนของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค ซึ่งถือ เป็นองค์กรภาครัฐที่มีส่วนและบทบาทการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี ได้อาศัยประสบการณ์ และความที่คลุกคลีกับอุตสาหกรรมนี้อย่างใกล้ชิด ประเมินภาพรวมที่เกิดขึ้นอันเกิดจากปัจจัยหลายด้าน โดยมุ่งหวังให้เกิดการวาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ของไทยที่ถูกต้องต่อไป

          ปัจจัยด้านการเมือง ซอฟต์แวร์พาร์คเห็นว่าคะแนนผลกระทบในส่วนการเมือง มีผลต่อธุรกิจซอฟต์แวร์ในปีนี้ออกมาในด้านลบ ที่คะแนน -1 เหตุผลคือ การเมืองในส่วนของรัฐบาลไม่มีความแน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงและลังเล จนส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ไม่เกิดขึ้น ซ้ำยังทำให้ขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันทางด้านซอฟต์แวร์ของประเทศตกต่ำลง

          ปัจจัยเศรษฐกิจ แม้จะมีข่าวเชิงลบเรื่องเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4 ที่ผ่านมา แต่ในส่วนของภาคซอฟต์แวร์แล้ว ถือว่ายังเป็นปีที่มีการขับเคลื่อนที่ดีอยู่ การเติบโตและการได้งานของธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังมีต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กในช่วงต้นปี ที่ผ่านมา มีความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่สูงขึ้น แต่สภาวการณ์ที่เกิดข่าวเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ทำให้เกิดความระมัดระวังเรื่องการ ใช้จ่าย ส่งผลต่อจิตวิทยาการใช้ซอฟต์แวร์เช่นกัน ดังนั้นคะแนนในส่วนนี้คือ 0

          ปัจจัยด้านการศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมาภาคการศึกษาของไทยโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยมีการตื่นตัวเรื่องการผลักดันการศึกษาทางด้านซอฟต์แวร์มากขึ้น แทบ ทุกมหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญและถือเป็นคณะดาวรุ่งที่เรียกลูกค้าที่เป็นนักศึกษาใหม่ได้เป็นอย่างดี ทำให้เห็นแนวโน้มการผลิตคนเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ทดแทนการขาดแคลนได้มากขึ้น

          แต่เนื่องจากหลายสถาบันยังเป็นการลองผิดลองถูก และหลายแห่งยังมีทัศนคติในการผลิตคนเพื่อป้อนให้กับส่วนของซอฟต์แวร์ที่ทำรายได้สูงเพียงอย่างเดียว ทำให้ซอฟต์แวร์พาร์คเห็นว่ายังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยังไม่ถูกจุด ดังนั้นคะแนนที่ซอฟต์แวร์พาร์คให้ในส่วนนี้คือ +1

          ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ต้องถือว่าเป็น ส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซอฟต์แวร์โดยตรง และในรอบปีที่ผ่านมาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระดับโลกครั้งใหญ่พอสมควร มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพื่อกระตุ้นตลาดไม่ว่าจะเป็น วิชวลไลเซชัน (Visualiza tion) เคลาด์ คอมพิวติง (Cloud Computing)

          อย่างไรก็ตาม การที่ปริมาณเทคโนโลยี เข้ามามีมากเกินไป แม้จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ของไทย แต่ในรอบปี 2551 ยังไม่ส่งผลมากนัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของธุรกิจซอฟต์แวร์ในไทยยังต้องการข้อมูลเพื่อศึกษาเรื่องนี้ อีกทั้งมีการลงทุนในธุรกิจซอฟต์แวร์ไปมากแล้ว จึงไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

          ดังนั้น ธุรกิจซอฟต์แวร์ของไทยกับเทคโนโลยีใหม่อาจส่งผลแต่ไม่เต็มประสิทธิ ภาพ ดังนั้นคะแนนที่ซอฟต์แวร์พาร์คให้ในส่วนนี้คือ +2

          ปัจจัยจากภาครัฐบาล ทางซอฟต์แวร์พาร์คได้แบ่งในส่วนนี้ออกเป็น 2 ส่วนย่อย นั่นคือ ภาครัฐในส่วนการเป็นผู้ใช้ และภาครัฐในส่วนที่เป็นการส่งเสริม โดยคะแนนในส่วนของการเป็นผู้ใช้นั้นในรอบปี 2551 ต้องถือว่าเป็นปัจจัยลบพอสมควร คือ -2 เนื่องจากภาคการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย หน่วยงานรัฐมีการเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีบ่อยครั้ง ทำให้โครงการการใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์เกิดการหยุดชะงัก โครงการใหม่ไม่เกิดขณะที่โครงการเก่ามีการชะลอ ทำให้ธุรกิจซอฟต์แวร์ที่พึ่งพางานภาครัฐในปีนี้เกิดปัญหาตามมาอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ภาครัฐในส่วนของการส่งเสริม ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปดูแล

          ปัญหาในปีนี้คือ หน่วยงานหลักไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญออกมา ขณะที่ อีกหลายหน่วยงานประสบปัญหาการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร การแก้ไขระเบียบภายใน และการขาดแคลนงบประมาณ ทำให้ในปี 2551 การส่งเสริมของภาครัฐต่ออุตสาห กรรมซอฟต์แวร์ไม่ได้สร้างผลกระทบใดๆ ต่ออุตสาหกรรมเลย

          ปัจจัยสมาคมวิชาชีพด้านซอฟต์แวร์และที่เกี่ยวข้อง ในปี 2551 ได้เกิดสมาคมวิชาชีพในด้านซอฟต์แวร์ขึ้นหลายแห่ง โดยมีการแยกย่อยตามวัตถุประสงค์มากขึ้น อีกทั้งหน่วยงานรัฐที่ให้การสนับสนุนก็ให้ความสำคัญและพร้อมจะทำงานด้วยมากกว่าจะเอื้อกับเอกชนรายใดรายหนึ่ง อีกทั้งในปีนี้สมาคมต่างๆ มีการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง ในแนวกว้างและแนวลึกอย่างเป็นรูปธรรมออกมา อย่างไรก็ตาม ผลของการเรียกร้อง ยังไม่ได้สร้างผลกระทบอย่างจริงจังเกิดขึ้น ดังนั้นคะแนนที่ออกมาคือ +1

          ปัจจัยด้านกฎหมาย ปี 2551 นั้นมีกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ในปีนี้อยู่หลายฉบับ ที่โดดเด่นมากที่สุดคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอม พิวเตอร์ ซึ่งผลในแนวบวกต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ทางด้านรักษาความปลอดภัย หรือ Security ซึ่ง นับรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัย คือ Surveillance แม้การวิเคราะห์ในภาคสังคมนั้นจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจ แต่ในส่วนของซอฟต์แวร์กลับส่งผลในแง่บวกที่คะแนน +1

          ปัจจัยสุดท้ายคือ ด้านสังคม วัฒนธรรม และการใช้ชีวิต หรือ Lifestyle โดยใน ส่วนนี้ซอฟต์แวร์พาร์คพิจารณาในมุมของ Culture Change ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในด้านเดียวเท่านั้น ซึ่งในรอบปี 2551 ในช่วงที่ผ่านมามีปัจจัยบวกอย่างมาก นั่นคือการยอมรับเทคโนโลยีให้มีส่วนต่อการใช้ชีวิตมีสูงมากขึ้น ซอฟต์แวร์ และอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กลายเป็นกลไกของสังคมอย่างเห็นได้ชัด มีการใช้เทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกส่วนของชีวิต อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงแนวทางของสังคมใหม่ไปสู่ Knowledge Society หรือสังคมของความรู้ เกิดสังคมออนไลน์ (Social Network) หรือเครือข่ายของสังคมยิ่งทำให้ความจำเป็นของการใช้ซอฟต์แวร์มีมากขึ้น คะแนนในส่วนนี้ มีผลแนว +3

          สรุปภาพรวมในปีนี้ ซอฟต์แวร์พาร์ค ยังเห็นว่าแม้สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และภาครัฐจะเป็นปัจจัยที่ถ่วงการเจริญเติบโตของธุรกิจซอฟต์แวร์ แต่ทิศทางการพัฒนา ที่เติบโตมาอย่างยาวนานได้กลายเป็นเกราะป้องกัน ทำให้ซอฟต์แวร์ไทยสามารถฝ่าวิกฤตในรอบปี 2551 ไปได้อย่างไม่ลำบากนัก

 

ABAC HP IBM Microsoft ThomsonReuters SoftwarePark TMC สวทช. CDPIOCopyright © 2008 Software Park Thailand. All rights reserved.